ПромоГрад използва бисквитки (cookies). Научете повече за нашата политика относно бисквитките тук.

Общи условия за ползване на интернет сайта ПромоГрад

I. Общи положения:

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "ПромоГрад" ООД и "Ай Ти Ес Лоджик" ЕООД ("Оператори") от една страна и посетителите на сайта ПромоГрад от друга страна относно ползването му за сключване на договори за покупко-продажба на ваучери между доставчици и  потребители.
 2. Офертите, публикувани в категории "Почивки" и "Екскурзии" се осигуряват от "ПромоГрад" ООД и отношенията по повод на тях и ползването на посочените обособени ресурси възникват между потребителите и "ПромоГрад" ООД; отношенията по повод на всички други оферти и ползването на останалата част от сайта ПромоГрад възникват между съответните потребители и "Ай Ти Ес Лоджик" ЕООД.
 3. Общите условия са задължителни при ползване на сайта ПромоГрад и всяко негово зареждане от потребител представлява електронно изявление за безусловно съгласие с тях.
 4. Потребителят се задължава, при ползване на сайта ПромоГрад, да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, интернет етиката и настоящите Общи условия.

II. Информация за "Операторите"

 1. "Ай Ти Ес Лоджик" ЕООД
  • Наименование: "Ай Ти Ес Лоджик" ЕООД
  • Контакти:  имейл office@itslogic.bg
  • Регистрация в Търговския регистър: ЕИК - 201480885
 2. "ПромоГрад" ООД
  • Наименование: "ПромоГрад" ООД
  • Контакти: имейл office@promograd.bg
  • Регистрация в Търговския регистър: ЕИК - 202935977
  • Регистрация като туристически агент: РК-01-7266
  • Регистрация като туроператор: РК-01-8123

III. Услуги и плащане:

 1. "Операторите" предоставят чрез сайта си ПромоГрад онлайн платформа за промотиране на стоки/услуги, предоставяни по занятие от трети лица - търговци, по метода на груповото пазаруване.
 2. "Операторите" публикуват на сайта ПромоГрад оферти на доставчиците за продажба на издавани от тяхно име и за тяхна сметка ваучери на специална промоционална цена за определен срок, в който могат да се закупят от потребителите, чрез сайта, след  предварително заплащане на цената им.
 3. Потребителите се регистрират в сайта, избират оферта, зареждат специалната страница за плащане и с факта на потвърждаване на плащането декларират безусловното си съгласие за предварителното заплащане на предлаганите в офертата ваучери.
 4. Плащането се извършва по електронен път /през ePay, transcard.bg, директно с кредитна или дебитна карта, в брой на каса на Easy Pay, на банкомат/ или по банков път по посочената на страницата за потвърждаване на плащането сметка.
 5. След извършване на плащането, "Операторите" изпращат /предоставят/ на потребителя по електронен път от името на доставчика закупения ваучер, срещу представянето на който потребителят има право да получи от доставчика в определения срок съответната промотирана стока/услуга.
 6. Потребителите на сайта ПромоГрад не заплащат услугата за ползване на сайта, а заплащат само цената на  закупения ваучер.
 7. Потребителят декларира, че му е известна разпоредбата на чл. 46 от Закона за защита на потребителите, която изключва приложението на чл. 4 и Раздел I на Глава четвърта от същия закон относно посочените услуги.
 8. Потребителското име, с което потребителят се регистрира в сайта, му дава право само да ползва информационната система на "Операторите" за закупуване на предложените ваучери на специална промоционална цена за определен срок от доставчика.
 9. Потребителят няма право да извлича, публикува и разпространява информационни ресурси от сайта.

IV. Отговорност

 1. "Операторите" не са страна по сключените между доставчиците и потребителите договори за покупко-продажба на ваучери и не носят отговорност за вреди от неизпълнение на задълженията на страните по тях, нито деликтна отговорност във връзка с офертата и стоката/услугата на доставчика.
 2. "Операторите" не носят отговорност, ако трето лице представи на доставчика ваучера на потребителя и получи посочената в него стока/услуга, включително и без негово знание и против волята му.
 3. "Операторите" не поемат отговорност за вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица при ползване на сайта или причинени от други сайтове чрез линк (препратка).
 4. "Операторите" не гарантират верността и точността  на информацията, съдържаща се в сайта.
 5. "Операторите" не гарантират непрекъснат достъп до сайта и не поемат никаква отговорност за вреди, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта.

V. Защита на личните данни

 1. "Операторите" събират и използват информацията за потребителите  в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Моля, прочетете политиката ни за защита на личните данни.

VI. Интелектуална собственост

 1. Авторските права и други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на сайта ПромоГрад заедно с дизайна на интернет страницата и изображенията принадлежат на "Операторите". Снимковия материал, използван в офертите, се предоставя от доставчиците и отговорността за спазването на авторските права на тези материали е тяхна.

VII. Определения на някои термини

 • Интернет сайт – съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес promograd.bg
 • Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляващи цялостен продукт, предоставящ достъп на потребителя до сайта.
 • Доставчик - физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стока/услуга, промотирана на сайта ПромоГрад, при специална ценова отстъпка.
 • Потребител – лице, регистрирало се в сайта ПромоГрад за покупка на предложен ваучер на промоционална цена.
 • Профил – съвкупност от интернет страници на сайта ПромоГрад съдържащи информация индивидуално насочена към потребителя и достъпна само от него след идентифициране с потребителско име и парола.
 • Стока/услуга – конкретна стока или услуга, промотирана от доставчик в сайта ПромоГрад при специална ценова отстъпка.
 • Оферта -  предложение от доставчик до потребител за продажба посредством сайта на ваучери на специална промоционална цена за получаване на негова стока/услуга.
 • Ваучер – електронен документ, удостоверяващ правото на потребител да получи промотирана стока/услуга съгласно условията на конкретна оферта.
 • Линк – препратка към друга страница на същия сайт или към друг интернет сайт.
 • Случайно събитие – непредвидено към момента на сключване на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

VIII. Технически стъпки по сключване посредством сайта ПромоГрад на договор за покупко-продажба на ваучер

 1. Потребителят зарежда заглавната интернет страница promograd.bg
 2. На видно място на заглавната страница има линк към специална страница, където потребителят може да се запознае с Общите условия за ползване на сайта.
 3. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
 4. Потребителят се регистрира в сайта като доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на ваучери със съответните доставчици.
 5. Потребителят избира оферта и се запознава с условията, както и с данните за третото лице (доставчик), промотиращо съответната стока/услуга.
 6. Потребителят достига до страница предоставяща възможност за електронно плащане и извършва електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба на съответния ваучер по системата за груповото пазаруване.
 7. Договорът за покупко-продажба на ваучер се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице (доставчик).
 8. Заплащането на цената по договора за покупко-продажба се извършва посредством изчерпателно изброени начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово съответния ваучер, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, както и с индивидуалните условия на конкретната оферта, които сам е прочел, одобрил и избрал.
 9. След сключване на договора, потребителят получава в профила си съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът за покупко-продажба е сключен.
 10. Офертите могат да включват и специално условие за закупуването на промоционалните ваучери от определен минимален брой потребители. В тези случаи договорите за покупко-продажба ще се считат за сключени под прекратително условие, сбъдването на което (недостигане на определения минимален брой покупки на ваучери) ще води до автоматично прекратяване на същите и обезсилване на вече генерираните и изпратени ваучери. В тези случаи заплатените за ваучерите суми се възстановяват на потребителите от страна на "Операторите".

IX. Използване на ваучерите

 1. Потребителят има право да получи промотираната в офертата стока/услуга на съответния доставчик посредством надлежното използване на закупения ваучер, в съответствие с общите условия по-долу.
 2. За упражняване на правото си по предходната точка потребителят е необходимо да разпечата и предостави на доставчика закупения ваучер в търговския обект на последния. Правата по закупения ваучер могат да се упражнят от потребителя и чрез съобщаване от негова страна на доставчика на 12-цифренния уникален код за валидиране на този ваучер.
 3. Закупеният ваучер може да се използва само веднъж.
 4. Ваучерът не е поименен, а съдържа 12-цифрен уникален код за валидиране, чрез който доставчикът проверява неговата валидност. Доставчикът извършва проверката на валидността на ваучера преди извършване на доставката на стоката/услугата, предмет на представения ваучер. При констатирана невалидност на предоставения ваучер, доставчикът има право да откаже доставката на стоката/услугата.
 5. Потребителят има право да използва закупения ваучер единствено в срока на неговата валидност. Потребителят се задължава да изпълни и всички други специални условия на офертата на доставчика във връзка с използването на закупения ваучер.
 6. След изтичането на срока на валидност на ваучера, потребителят може да закупи посочената в него стока/услуга, ако я има в наличност, на обичайната продажна цена (без отстъпка), като се приспадне авансово платената за ваучера сума.
 7. При неоснователен отказ на доставчика да достави стоката/услугата, предмет на закупения ваучер, потребителят разполага срещу него с предвидените от закона правни средства за защита.
 8. Закупеният ваучер се използва за получаване единствено на стоката/услугата, посочена в него, като разменно средство до размера на номиналната му стойност. Номиналната стойност на закупения ваучер не може да се осребрява. Ваучерите не могат да бъдат използвани заедно с ваучери за подаръци (gift сертификати) или други промоционални талони или купони, освен ако обратното е изрично позволено и указано от доставчика.
 9. Точки 2 и 4 по-горе не се прилагат по отношение на ваучери за стоки, чиято доставка ще бъде извършена дистанционно – по куриерска/пощенска служба. За такива случай "Операторите" са въвели специална система за контрол на доставките, при която заявяването и валидирането на ваучерите става автоматично, без да е необходимо потребителите да ги предоставят на съответните търговци. Системата функционира по следния начин:
  • всеки закупен ваучер автоматично се добавя в заявка за доставка, която се изпраща на съответния търговец 24 часа след образуването й;
  • потребителите имат възможност ръчно да изпратят заявката и преди изтичането на 24-часовия период. Потребителите са винаги длъжни ръчно да добавят закупените от тях ваучери в заявка за доставка и да изпратят последната до търговеца в случай, че са деактивирали в профилите си настройките за автоматично извършване на тези действия;
  • потребителите имат възможност да добавят/променят адрес за доставка; да изключват/включват ваучери в доставка по свое желание, което те могат да правят от страница "Нови доставки" преди изпращане на заявката за доставка на търговеца.
  • потребителите имат възможност да проследяват в реално време в профилите си на страница „Всички доставки“ статуса на доставките си, вкл. и статуса на самите ваучери (дали са вече използвани, анулирани, рекламирани или по друга причина невалидни или др.). За улеснение на потребителите, е въведена и система за нотифициране чрез автоматично изпращане по имейл на уведомителни съобщения;
  • доставките се изпращат от търговците на адреса за доставка, посочен от потребителите. Посочването на такъв адрес от страна на потребителите е задължително с оглед извършването на доставката, като това трябва да стане преди изпращането на заявката за доставка на конкретна поръчка;
  • за улеснение на потребителите и търговците, системата за контрол на доставките дава възможност и за кореспонденция между страните във формата на електронни текстови съобщения – по повод на закупените и заявени за доставка ваучери. Потребителите имат възможност да изпращат съобщения на съответните търговци в срок най-късно до отбелязване на доставката като „изпратена“.
 10. При придобиването на стоката/услугата, предмет на закупения ваучер, когато законът го изисква, страните (потребителят и търговецът) биха могли да сключат и писмени договори за уреждане на отношенията си по повод на придобиването (напр. договор за организирано пътуване с туроператор).

X. Специални условия при офертите за туристически услуги

 1. При закупуване (предоставяне) на туристическите услуги, потребителите и доставчиците сключват договори за туристически услуги съгласно изискванията на закона, различни от договорите за покупко-продажба на ваучери или ваучерите за отстъпка. Туристическите услуги са за хотелски резервации (категория "Почивки") и за туристически пакети и свързани туристически услуги (категория "Екскурзии").
  1. Хотелските резервации (категория "Почивки") се правят онлайн на принципа "заявка-потвърждение", интегриран в сайта ПромоГрад, като: потребителят избира оферта; уточнява дати на пристигане и напускане; пансион (изхранване); помещение; настаняване (брой възрастни и деца) и др.; вижда изчислената (на база избора му) цена; запознава се с конкретните условия на офертата и след като се съгласи с условията, изпраща заявка за резервация. Заплащането на капаро или цялата сума по резервацията става след приемане на заявката за резервация. Потребителят не е обвързан със задължение за плащане по приети заявки за резервация, но след пащане на капарото/общата сума по резервацията, е обвързан с конкретните условия на офертата и настоящите общи условия. При хотелски резервации, ПромоГрад ООД действа в качестото си на туристически агент или туроператор.
   1. Когато ПромоГрад ООД действа в качеството си на туристически агент, потребителят (след заплащане на цялата сума по резервацията) получава резервационна бланка съгласно чл.76 (1) от ЗТ.
   2. Когато ПромоГрад ООД действа в качеството си на туроператор, потребителят (след заплащане на цялата сума по резервацията) получава туристически ваучер съгласно чл.73 (5) от ЗТ. В този случай картови разплащания не са възможни.
  2. За туристически пакети и свързани туристически услуги (категория "Екскурзии") ПромоГрад ООД действа в качеството си само на туристически агент. Потребителят е длъжен, преди запращане на ваучер, да се обади на посочените в офертата телефони, за да се провери дали екскурзията ще се проведе на посочената дата и дали има необходимите места.
 2. Промоциите на туристически услуги може да се реализират посредством публикуването на оферти на доставчиците за продажба на специални ваучери, а именно ваучери за отстъпка.
 3. Ваучерите за отстъпка удостоверяват правото на закупилите ги потребители единствено да ползват посочената в тях ценова отстъпка при последващо закупуване (предоставяне) на промотираните туристически услуги.
 4. Ваучерите за отстъпка имат своя цена, която е различна от цената на туристическите услуги. Закупувайки ваучерите за отстъпка, потребителите не предплащат (включително частично) цената на посочените в тях туристически услуги.
 5. След изтичането на срока на валидност на ваучера за отстъпка, потребителят губи правото си на ценова отстъпка, като платената за ваучера за отстъпка сума остава като обезщетение (задатък) за доставчика и не се възстановява. В зависимост от конкретния случай, доставчикът може да реши и да предостави съответната ценова отстъпка, независимо от изтеклия срок на валидност на предоставения ваучер.
 6. Всички разпоредби на настоящите Общи условия за ползване се прилагат спрямо офертите за туристически услуги и ваучерите за отстъпка, съответно и доколкото не противоречат на условията по т. 1 - 5 по-горе.

ХI.  Допълнителни условия

 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от  "Операторите",  без да уведомява за това потребителя.
 2. В случай, че някоя разпоредба от настоящите Общи условия е обявена за недействителна със съдебно решение, това не се отразява на останалите разпоредби и те запазват  действието си.
 3. Отношенията между  "Операторите" и потребителите относно ползване на сайта се уреждат съгласно настоящите общи условия.
 4. По неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България. 

XII. Надзорни органи 

 1. Комисия за защита на потребителите – aдрес: гр. София 1000, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 0700 11122; e-mail: info@kzp.bg; Уеб сайт: http://kzp.bg.
 2. Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 915 3518, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: http://cpdp.bg;

Последна актуализация на документа: 9.12.2020г.